Avis Legal

Dijous, 28 Juliol 2011 09:39

OBJECTE I ACCEPTACIÓ
El present avís legal regula l'ús del lloc web www.musol.org (d'ara endavant, LA WEB), del que és titular la FUNDACIÓ MUSOL (d'ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).
La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.
L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà enfront del PROPIETARI DE LA WEB o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) li informa que:
La seua denominació social és: FUNDACIÓ MUSOL
CIF/NIF/NIE és: G98199607
El seu domicili social està en: plaça de Jesús, 5 porta 3 València-46007
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Telèfon.: 963817509
Email: musol@musol.org
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzen a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ,
El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant açò, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona o pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferits en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.
L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.
L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los para, entre uns altres:
a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, desbaratar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extraure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel•lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
i) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l'autorització del titular dels corresponents drets o açò resulte legalment permès.
g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervinga la seua prèvia sol•licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguen entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedisquen a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s'instal•len a servidors connectats a xarxes, ni siguen objecte de cap tipus d'explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que puga entendre's que l'ús o accés al mateix atribuïsca a l'usuari dret algun sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.
L'establiment d'un hiperenlace no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposen establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol•licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, el hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-*page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il•lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic.
EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari els done als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitze sobre la base dels mateixos.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantisca plenament l'accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins a on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'haja accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exempleficatiu, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel•lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il•lícita.
Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fóra d'aquesta web i no siga gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment de hipervínculs per part de tercers.

 

Política de Privacidad

Divendres, 22 Juliol 2011 12:13

Quién es el Responsable de tratamiento de sus datos:
El responsable de tratamiento se encuentra identificado en el expositivo 1 de este Aviso Legal.
Qué tipo de datos tenemos sobre su persona y cómo los hemos obtenido
Las categorías de datos personales que tratamos de simpatizantes, posibles contrapartes, colaboradores, clientes y proveedores, contrapartes, etc son:
1. Datos de identificación
2. Direcciones postales o electrónicas
3. Información comercial y del objeto social
4. Datos económicos y de transacciones

En ningún caso tratamos datos especialmente protegidos:
Todos los datos arriba mencionados los hemos obtenido o directamente de Usted mediante la presentación de una oferta comercial, propuesta contractual, entrega de tarjeta de visita, inscripción en cursos o jornadas, etc. o mediante su empresa al facilitarnos los datos de identificación y demás información necesaria para llevar al cabo el objeto de la relación contractual o relación entre las partes. Será una obligación suya o de su empresa facilitarnos los datos actualizados en caso de modificación. En cualquier momento puede V. solicitar que eliminemos sus datos, salvo que exista una relación comercial pendiente, en cuyo caso se mantendrán los estrictamente necesarios para concluirla.

Con qué finalidad tratamos sus datos:
Tratamos los datos que nos facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar distintas actividades derivadas de procedimientos específicos realizados en materia de ventas, servicio post venta, gestión de proveedores, calidad de servicios, convocatorias de cursos, seminarios, jornadas, ofrecimiento de servicios y cualquier otro relacionado con lo que constituye el objeto social de La Fundación Musol ONG de Cooperación Internacional para el Desarrollo, etc. De esta manera, utilizaremos sus datos para llevar a cabo, entre otras, alguna de las siguientes acciones:
I. Envío de la información que nos soliciten mediante el formulario de contacto de nuestra página web o cualquier otro medio de contacto con nuestra empresa,
II. Facilitar tanto a los clientes potenciales como a nuestros clientes, ofertas de productos, información de actividades y servicios de su interés,
III. Llevar a cabo la gestión administrativa, fiscal y contable de nuestros clientes y/o proveedores,
IV Hacer el seguimiento y ejecución de nuestros contratos.
V. Gestionar el personal voluntario.
IV. Llevar a cabo encuestas de satisfacción, estudios de mercado, etc. con el fin de poder ofrecerle las ofertas más adecuadas y una calidad optimizada de servicio, etc.
V. Cualquier otra relacionada con nuestro objeto social.

Por cuánto tiempo conservaremos sus datos:
Los datos personales relativos a personas físicas vinculadas a clientes potenciales, clientes y proveedores que recopilemos mediante los distintos formularios de contacto y/o recogida de información se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado, lo cual podrá hacer en cualquier momento. Los datos proporcionados por nuestros clientes y proveedores se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil entre las partes respetando en cualquier caso los plazos mínimos legales de conservación según la materia.
En cualquier caso, guardaremos sus datos personales durante el período de tiempo que sea razonablemente necesario teniendo en cuenta nuestras necesidades de dar respuesta a cuestiones que se planteen o resolver problemas, realizar mejoras, activar nuevos servicios y cumplir los requisitos que exija la legislación aplicable. Esto significa que podemos conservar sus datos personales durante un período de tiempo razonable incluso después de que haya dejado de usar nuestros productos o de que haya dejado de usar esta página web. Después de este período, sus datos personales serán eliminados de todos nuestros sistemas.

Cuál es la base de legitimación para el tratamiento de sus datos
Según tipo de tratamiento de datos la base de legitimación es la siguiente


TRATAMIENTO


BASE DE LEGITIMACIÓN
Gestión Contable: gestión de facturación con clientes y/o proveedores
Mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual entre las partes
Gestión fiscal: aplicación de retenciones, bonificaciones, etc. Mantenimiento, desarrollo y control de la Relación contractual entre las partes; Cumplimiento obligaciones legales Gestión administrativa: gestión de logística, almacén, entregas al cliente, recepción de mercancías, etc.
Mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual entre las partes
Marketing: Acciones comerciales y de difusión sobre nuestros productos o servicios dirigidas a nuestros clientes, colaboradores y simpatizantes o aquellas personas que nos han solicitado información relativa o se han relacionado con la Fundación en el pasado incluyendo la realización de encuestas de satisfacción a nuestros clientes.
Consentimiento libre e inequívoco del propio interesado (clientes potenciales), le hacemos constar que la retirada de este consentimiento en ningún caso puede condicionar la ejecución del contrato que hubiera entre las partes; interés legítimo de la compañía sobre la promoción y comercialización de productos o servicios similares a los obtenidos o solicitados por las personas interesadas en el pasado.
En el supuesto de que no facilite sus datos de carácter personal no se podrá ejecutar su contrato, cumplir las obligaciones legales o derivadas de los poderes públicos.


A que destinatarios se comunicarán sus datos:
No cederemos sus datos personales a ninguna empresa tercera que pretenda utilizarlos en sus acciones de marketing directo, excepto en el caso de que nos haya autorizado expresamente a ello.
Le informamos que podemos facilitar sus datos personales a organismos de la Administración Pública y Autoridades competentes en aquellos casos en que nos requieran legalmente o en los casos en que, actuando de buena fe, consideremos que tal acción es razonablemente necesaria para cumplir con un proceso judicial; para contestar cualquier reclamación o demanda jurídica; o para proteger los derechos de la empresa o sus clientes y el público en general. Eventualmente podremos comunicar sus datos personales a la Administración en el proceso de que las convocatorias a las que concurrimos lo puedan exigir o pueda suponer un plus para la concurrencia competitiva.
Le informamos que sus datos no van a ser cedidos o comunicados a terceros, la Fundación es la única responsable para su tratamiento y custodia.
Sí proporcionaremos sus datos personales a terceras personas (Ej. proveedores de servicios de Internet que nos ayudan a administrar nuestra página web o llevar a cabo los servicios contratados, empresas de soporte y mantenimiento informático, empresas de logística, gestorías y asesoramiento fiscal y contable, etc.). En cualquier caso, estas terceras personas deben mantener, en todo momento, los mismos niveles de seguridad que nosotros en relación a sus datos personales y, cuando sea necesario, estarán vinculadas por compromisos legales a fin de guardar sus datos personales de forma privada y segura, y también para utilizar únicamente la información siguiendo instrucciones específicas de la empresa.
Cuáles son sus derechos como interesado:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan, o no.
En concreto, las personas interesadas pueden solicitar el derecho de acceso a sus datos personales, así como recibirlos en un formato común y lectura mecanizada si el tratamiento se efectúa por medios electrónicos (derecho de portabilidad).
Asimismo, las personas interesadas pueden solicitar el derecho de rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Complementariamente, en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, o en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán ejercitar su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones o en aquellas excepciones establecidas en la normativa aplicable.
Asimismo, le informamos que tiene derecho a retirar sus consentimientos otorgados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Así mismo se informa al Usuario que en cualquier momento puede ejercitar los mencionados derechos dirigiéndose por escrito a nosotros utilizando los datos de contacto que aparecen en el Expositivo 1 del presente Aviso Legal, adjuntando copia de su DNI.
Usted también tendrá el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, nos comprometemos a no enviar publicidad a través del correo electrónico sin haber recabado antes la expresa autorización del destinatario. El Usuario podrá oponerse al envío de publicidad marcando la casilla correspondiente.


PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una notificación a EL PROPIETARIO DE LA WEB identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es exacta.
Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de EL PROPIETARIO DE LA WEB, será de aplicación la legislación española.


PUBLICACIONES
La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito de validez legal.

 

Política de Privadesa

Divendres, 22 Juliol 2011 12:13

Qui és el Responsable de tractament de les seues dades:
El responsable de tractament es troba identificat en l'expositiu 1 d'aquest Avís Legal.
Quin tipus de dades tenim sobre la seua persona i com els hem obtingut
Les categories de dades personals que tractem de simpatitzants, possibles contraparts, col•laboradors, clients i proveïdors, contraparts, etc són:
1. Dades d'identificació
2. Adreces postals o electròniques
3. Informació comercial i de l'objecte social
4. Dades econòmiques i de transaccions

En cap cas tractem dades especialment protegides:
Totes les dades a dalt esmentats els hem obtingut o directament de Vostè mitjançant la presentació d'una oferta comercial, proposta contractual, lliurament de targeta de visita, inscripció en cursos o jornades, etc. o mitjançant la seua empresa en facilitar-nos les dades d'identificació i altra informació necessària per a portar al cap l'objecte de la relació contractual o relació entre les parts. Serà una obligació seua o de la seua empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació. En qualsevol moment pot V. sol•licitar que eliminem les seues dades, llevat que existisca una relació comercial pendent, en aquest cas es mantindran els estrictament necessaris per a concloure-la.

Amb quina finalitat tractem les seues dades:
Tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, servei post venda, gestió de proveïdors, qualitat de serveis, convocatòries de cursos, seminaris, jornades, oferiment de serveis i qualsevol un altre relacionat amb el que constitueix l'objecte social de la Fundació Musol ONG de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, etc. D'aquesta manera, utilitzarem les seues dades per a dur a terme, entre unes altres, alguna de les següents accions:
I. Enviament de la informació que ens sol•liciten mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa,
II. Facilitar tant als clients potencials com als nostres clients, ofertes de productes, informació d'activitats i serveis del seu interès,
III. Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients i/o proveïdors,
IV Fer el seguiment i execució dels nostres contractes.
V. Gestionar el personal voluntari.
IV. Dur a terme enquestes de satisfacció, estudis de mercat, etc. amb la finalitat de poder oferir-li les ofertes més adequades i una qualitat optimitzada de servei, etc.
V. Qualsevol altra relacionada amb el nostre objecte social.

Per quant temps conservarem les seues dades:
Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que recopilem mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d'informació es conservaran mentre no se sol•licite la seua supressió per l'interessat, la qual cosa podrà fer en qualsevol moment. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantinga la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.
En qualsevol cas, guardarem les seues dades personals durant el període de temps que siga raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegen o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigisca la legislació aplicable. Açò significa que podem conservar les seues dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que haja deixat d'usar els nostres productes o que haja deixat d'usar aquesta pàgina web. Després d'aquest període, les seues dades personals seran eliminats de tots els nostres sistemes.

Quin és la base de legitimació per al tractament de les seues dades
Segons tipus de tractament de dades la base de legitimació és la següent


TRACTAMENT

BASE DE LEGITIMACIÓ
Gestió Comptable: gestió de facturació amb clients i/o proveïdors
Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parteixes
Gestió fiscal: aplicació de retencions, bonificacions, etc. Manteniment, desenvolupament i control de la Relació contractual entre les parts; Compliment obligacions legals Gestió administrativa: gestió de logística, magatzem, lliuraments al client, recepció de mercaderies, etc.
Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parteixes
Màrqueting: Accions comercials i de difusió sobre els nostres productes o serveis dirigides als nostres clients, col•laboradors i simpatitzants o aquelles persones que ens han sol•licitat informació relativa o s'han relacionat amb la Fundació en el passat incloent la realització d'enquestes de satisfacció als nostres clients.
Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat (clients potencials), li fem constar que la retirada d'aquest consentiment en cap cas pot condicionar l'execució del contracte que hi haguera entre les parts; interès legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o sol•licitats per les persones interessades en el passat.
En el cas que no facilite les seues dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.
A quins destinataris es comunicaran les seues dades:
No cedirem les seues dades personals a cap empresa tercera que pretenga utilitzar-los en les seues accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens haja autoritzat expressament a açò.
Li informem que podem facilitar les seues dades personals a organismes de l'Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos en què ens requerisquen legalment o en els casos en què, actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per a complir amb un procés judicial; per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per a protegir els drets de l'empresa o els seus clients i el públic en general. Eventualment podrem comunicar les seues dades personals a l'Administració en el procés que les convocatòries a les quals concorrem el puguen exigir o puga suposar un plus per a la concurrència competitiva.
Li informem que les seues dades no van a ser cedits o comunicats a tercers, la Fundació és l'única responsable per al seu tractament i custòdia.
Sí proporcionarem les seues dades personals a terceres persones (Ex. proveïdors de serveis d'Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que nosaltres en relació a les seues dades personals i, quan siga necessari, estaran vinculades per compromisos legals a fi de guardar les seues dades personals de forma privada i segura, i també per a utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de l'empresa.
Quins són els seus drets com a interessat:
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concernisquen, o no.
En concret, les persones interessades poden sol•licitar el dret d'accés a les seues dades personals, així com rebre'ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s'efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).
Així mateix, les persones interessades poden sol•licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser arreplegats.
Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seues dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seues dades. Deixarem de tractar les dades, salve per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establides en la normativa aplicable.
Així mateix, li informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que açò afecte a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.
Així mateix s'informa a l'Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen en l'Expositiu 1 del present Avís Legal, adjuntant còpia del seu DNI.
Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.
http://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php
D'altra banda, d'acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de Julio, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic, ens comprometem a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l'expressa autorització del destinatari. L'Usuari podrà oposar-se a l'enviament de publicitat marcant la casella corresponent.


PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL•LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il•lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seua responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbisca al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà aplicable la legislació espanyola.


PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal

 

Musol - Ir al Inicio

MUSOL
Calle Jacinto Labaila 21 Bajo
46007 Valencia
Telf - Fax: 96 381 75 09
Mail: info@musol.org

Powered by Infaplic

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk